Mother Nature

[HR]

Razmjena mladih Mother Nature u sklopu Erasmus + inicijative održana je od 15. do 24. travnja u Diyarbakiru uTurskoj. Okupilo se 56 sudionika iz 8 zemalja: Hrvatske, Litve, Češke, Estonije, Norveške, Poljske,Ujedinjenog Kraljevstva i Turske, sa interesom za zaštitu okoliša. Glavne teme ove razmjene bila suzaštita voda, zaštita plaža i obala.

Na raznim radionicama vezanim uz očuvanje okoliša, a u svrhu podizanje svijesti o važnosti očuvanja

okoliša i okolišnim problemima, sudionici su mogli iznijeti svoja stajališta i ideje. Timovi su svoje ideje i rješenja za poboljšanje trenutne situacije iznosili na razne načine; predstavljanjem plakata, glumom, skečevima…Svaka od zemalja sudionica bila je zadužena za osmišljavanje i provedbu jedne od radionica. Osim kroz svakodnevnadruženja i aktivnosti, mladi su mogli učiti o drugim kulturama na interkulturalnim večerima na kojima sutimovi predstavljali svoje zemlje i običaje te na kojima su se mogli kušati tradicionalni proizvodi. Ove večeri obično su se završavale plesanjem tradicionalnih plesova.

Kako ne bi sve ostalo samo na radionicama, organizirana su i dva trekkinga uz rijeku Tigris. Na njima su sudionici osim uživanja u prirodi i vožnje brodom, skupljali otpad na koji su usput nailazili te tako dali svoj doprinos u očuvanju prirode.Tijekom projekta organizirana su i dva turistička obilaska. Prvi obilazak odnosio se na povijesno središte grada Diyarbakira – glavnog grada kurdske kulture, a drugi na Mardin – kolijevku asirske Crkve Istoka, ostatka drevne Mezopotamije. U obilasku Diyarbakira, sudionici su imali priliku posjetiti arheološki muzej te vidjeti bazar, džamiju, kovačke radionice, tradicionalnu kuću i zaplesati tradicionalni ples nastarom mostu na rijeci Tigris uz pratnju narodnih instrumenata. U Mardinu sudionici su posjetili pravoslavni samostan, jednu od medresa te središte grada.

Osim novih znanja, ideja i samopouzdanja za borbu s ekološkim problemima, sudionici su se vratili u svoje države s puno uspomena i novih prijateljstava. 

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Mother Nature

[ENG]
The "Mother Nature" Youth Exchange under the Erasmus + initiative was held from 15 to 24 April in Diyarbakir, Turkey. 56 participants from 8 countries have participated in it: Croatia, Lithuania, the Czech Republic, Estonia, Norway, Poland, the United Kingdom and Turkey, with an interest in environmental protection. The main topics of this exchange were the waterprotection, protection of the beaches and the coast.

At various environmental conservation workshops, in order to raise awareness of the importance of environmental conservationand environmental problems, the participants were encouraged to present their views and ideas. The teams have presented their ideas and solutions to improve the current situation in various ways; featuring posters, acting, with sketches ... Each of the participating countries was in charge of designing and implementing one of the workshops. Apart from everyday socializing and activities, young people could learn about other cultures at intercultural evenings where the teams represented their countries and customs and where they could taste traditional products. These nights usually ended with dancing the traditional dances.

In order to make it more dynamic and not to base the project solely on the workshops, two trekkings along the Tigris river were organised. There, besides enjoying nature and having a ride on a river boat, the participantscollected the waste they came across and thus contributed to the conservation of nature. During the project, two city tours were also organized. The first visit was to the historic center of Diyarbakir - the capital of Kurdish culture and the second to the Mardin – the cradle of the Assyrian Church of the East, the remains of the ancient Mesopotamia. During a tour to Diyarbakir, participants had an opportunity to visit the archeological museum and see the bazaar, the mosque, the blacksmith workshops, the traditional house and to dance the traditional dance on an old bridge on the Tigris River accompanied by folk instruments. In Mardin, participants have visited an Orthodox monastery, one of the medrese and the city center.

In addition to the new knowledges, ideas and self-confidence to combat ecological problems, the participants returned to their homes with lots of memories and new friendships.